Óõ÷íÝò åñùôÞóåéò Óõ÷íÝò åñùôÞóåéò       ÅããñáöÞ ÅããñáöÞ   Óýíäåóç Óýíäåóç

Ìåôáêßíçóç ðñïò ÊÅÔÈ

      Google+  Facebook  Twitter  Youtube 
 ÁðÜíôçóç ÁðÜíôçóç Óåë.  123 14>
ÓõããñáöÝáò
  ÈÝìá  ÁíáæÞôçóç ÈÝìá ÁíáæÞôçóç  ÅðéëïãÝò èÝìáôïò ÅðéëïãÝò èÝìáôïò


Guests Äåò ôç Ëßóôá
Ðïëßôçò
Ðïëßôçò
  ÐáñÜèåóç Guests ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÈÝìá: Ìåôáêßíçóç ðñïò ÊÅÔÈ
    ÁðïóôïëÞ: 18/Éáíïõáñßïõ/2008 þñá 19:05
ÐáéäéÜ åãþ ôþñá ðÞñá ôï ÷áñôß ãéá Áõëþíá.12 ÖëåâÜñé ðáñïõóéÜæïìáé. Äåí èÝëù íá ìïõ ðåßôå ôá ãíùóôÜ (äåí Ý÷ù ðñüâëçìá, åßìáé survivor). Ìüíï íá ìïõ ðåßôå áí ãßíåôáé ðùò ðáù Áõëþíá ìå ôñÝíï áðü Èåóóáëïíßêç ê áðü óôáèìü Áõëþíá óôï óôñáôüðåäï. Ôá ëÝìå åêåß!
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
yandr Äåò ôç Ëßóôá
ÓôñáôÜñ÷çò
ÓôñáôÜñ÷çò


ÌÝëïò áðü: 02/Ïêôùâñßïõ/2003
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 10122
  ÐáñÜèåóç yandr ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 18/Éáíïõáñßïõ/2008 þñá 19:52
Áñ÷éêÜ áðïóôÜëèçêå áðü ÄçìÞôñçò

Ìüíï íá ìïõ ðåßôå áí ãßíåôáé ðùò ðáù Áõëþíá ìå ôñÝíï áðü Èåóóáëïíßêç

ÄéáäñïìÞ: ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÁÈÇÍÁÉ - ÁÕËÙÍ -

Åßäïò Áìá÷ïóôïé÷ßáò: ICityE | ICity -

Õðçñåóßåò: Áõôïêßíçôï | ÊëéíÜìáîá | ÊëéíïèÝóéï | Õðçñåóßåò êõëéêåßïõ | Ãåýìá -

-

Áðåõèåßáò ÄÑÏÌÏËÏÃÉÏ: ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÁÈÇÍÁÉ -

-

Áìáîïóôïé÷ßåò: -

Áñ. Áìáî. - ¿ñá Áíá÷þñçóçò - ¿ñá ¢öéîçò -
-

75 - 01:51 - 06:45 - -

51 - 07:24 - 11:39 - -

603 - 07:35 - 14:10 - -

53 - 10:20 - 15:20 - -

71 - 11:40 - 16:45 - -

501 - 12:43 - 18:18 - -

55 - 14:54 - 19:49 - -

503 - 16:46 - 22:46 - -

57 - 19:01 - 23:16 - -

605 - 22:35 - 05:19 - -

505 - 23:39 - 06:12 - -

-

ÅíäåéêôéêÝò ÔéìÝò åéóéôçñßïõ: -

 ÈÝóç -

15,10€ -

-

Áðåõèåßáò ÄÑÏÌÏËÏÃÉÏ: ÁÈÇÍÁÉ - ÁÕËÙÍ -

-

Áìáîïóôïé÷ßåò: -

Áñ. Áìáî. - ¿ñá Áíá÷þñçóçò - ¿ñá ¢öéîçò -
-

1530 - 04:32 - 05:17 -
-

1532 - 05:16 - 06:01 -
-

1536 - 07:21 - 08:06 -
-

1542 - 10:23 - 11:08 -
-

1548 - 13:51 - 14:36 -
-

1550 - 14:21 - 15:06 -
-

1552 - 15:21 - 16:06 -
-

1554 - 16:25 - 17:10 -
-

1556 - 17:25 - 18:10 -
-

1558 - 18:23 - 19:08 -
-

2530 - 19:51 - 20:36 -
-

2536 - 23:21 - 00:06 -
-

-


-


êáé

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÏÉÍÏÇ - ÁÕËÙÍ -

Åßäïò Áìá÷ïóôïé÷ßáò: ICityE | ICity -

Õðçñåóßåò: Áõôïêßíçôï | ÊëéíÜìáîá | ÊëéíïèÝóéï | Õðçñåóßåò êõëéêåßïõ | Ãåýìá -

-

Áðåõèåßáò ÄÑÏÌÏËÏÃÉÏ: ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÏÉÍÏÇ -

-

Áìáîïóôïé÷ßåò: -

Áñ. Áìáî. - ¿ñá Áíá÷þñçóçò - ¿ñá ¢öéîçò -
-

75 - 01:51 - 06:02 - -

603 - 07:35 - 13:18 - -

53 - 10:20 - 14:37 - -

71 - 11:40 - 16:02 - -

501 - 12:43 - 17:30 - -

55 - 14:54 - 19:06 - -

503 - 16:46 - 21:58 - -

605 - 22:35 - 04:24 - -

505 - 23:39 - 05:18 - -

-

Áðåõèåßáò ÄÑÏÌÏËÏÃÉÏ: ÏÉÍÏÇ - ÁÕËÙÍ -

-

Áìáîïóôïé÷ßåò: -

Áñ. Áìáî. - ¿ñá Áíá÷þñçóçò - ¿ñá ¢öéîçò -
-

1531 - 05:36 - 05:48 -
-

1533 - 06:20 - 06:32 -
-

1535 - 06:45 - 06:57 -
-

1539 - 07:45 - 07:57 -
-

1541 - 08:46 - 08:58 -
-

1543 - 09:52 - 10:04 -
-

1549 - 12:46 - 12:58 -
-

1551 - 13:52 - 14:04 -
-

2547 - 14:52 - 15:04 -
-

1559 - 16:46 - 16:58 -
-

2531 - 17:46 - 17:58 -
-

2535 - 20:16 - 20:28 -
-

2539 - 22:46 - 22:58 -
-

2541 - 23:41 - 23:53 -

-


ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
kotsos Äåò ôç Ëßóôá
Ëï÷ßáò
Ëï÷ßáò


ÌÝëïò áðü: 18/Äåêåìâñßïõ/2007
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 94
  ÐáñÜèåóç kotsos ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 26/Éáíïõáñßïõ/2008 þñá 05:28
8a kateBeNeis ston Agio 8Wma oxi AyloNa kaLh DiamoNh
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
Guests Äåò ôç Ëßóôá
Ðïëßôçò
Ðïëßôçò
  ÐáñÜèåóç Guests ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 27/Éáíïõáñßïõ/2008 þñá 22:24
APO THESSALONIKI HEXASETO SKETOS PONOS ME TON OSE ME TO KTEL ASTA NA PANE KAI EGO POY EINAI NA PAOI O GIOS MOY MALON THA TON PAO EGO... GIA AYLONA AN EISE ADINATOS ORISTE NA SE PAROUME MAZIMAS... XE XE XE
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
manoszog Äåò ôç Ëßóôá
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò


ÌÝëïò áðü: 18/Éáíïõáñßïõ/2008
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 5
  ÐáñÜèåóç manoszog ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 30/Éáíïõáñßïõ/2008 þñá 01:17
nai filos.exeis dikio.Ag.Thoma prepei na katebw.milisa me ena filo pou itan ekei.to erwtima twra einai an paei kateuthian treno ekei h an prepei na allaksw.o filos eipe paei kateuthian,sto site tou ose leei,me metepibibasi.
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
eleni sti Äåò ôç Ëßóôá
Áñ÷éëï÷ßáò
Áñ÷éëï÷ßáò


ÌÝëïò áðü: 31/ÌáÀïõ/2007
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 142
  ÐáñÜèåóç eleni sti ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 30/Éáíïõáñßïõ/2008 þñá 01:22
Ìáíï ï÷é ëåò óôïí åéóðñáêôïñá ïôé èåò íá óôáìáôçóåéò óôïí Áã. Èùìá êáé êáíåé óôáóç ôï îÝñù ãéáôé ôåóóåñá ÷ñïíéá ðçãáéíïåñ÷ïìïõíá èåóóáëïíéêç-Áèçíá ëïãù óðïõäùí êáé åâëåðá öáíôáñáêéá ìåóá óôï ôñåíï ðïõ êáôåâáéíáí óôïí Áã. Èùìá... Áðï èåóóáëïíéêç èá åñèåéò;
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
manoszog Äåò ôç Ëßóôá
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò


ÌÝëïò áðü: 18/Éáíïõáñßïõ/2008
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 5
  ÐáñÜèåóç manoszog ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 30/Éáíïõáñßïõ/2008 þñá 02:54
íáé áðü Èåóóáëïíßêç èá Ýñèù ìå ôñÝíï, áëëÜ óôçí ðñáãìáôéêüôçôá áðü ðïëý ðéï ðÜíù... åíôÜîåé. ðéóôåýù ðùò äåí èá åßìáé ê ï ìüíïò ðïõ èá èÝëù íá êáôÝâù åêåß, åêåßíç ôç ìÝñá...
ðÜíôùò thnx!
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
eleni sti Äåò ôç Ëßóôá
Áñ÷éëï÷ßáò
Áñ÷éëï÷ßáò


ÌÝëïò áðü: 31/ÌáÀïõ/2007
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 142
  ÐáñÜèåóç eleni sti ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 30/Éáíïõáñßïõ/2008 þñá 19:18
Eííïåéôáé ðùò èá êáôåâáéíïõí êáé áëëá ðáéäéá åêåéíç ôçí çìåñá. Áí ôï ðåéò óôïí åéóðñáêôïñá ïôé èåò íá êáôåâåéò óôïí Áãéï Èùìá èá åéóáé ïê. Êáé íïìéæù áð'ïôé èõìáìáé áðï êáôé áëëá öáíôáñáêéá ðïõ êáôåâáéíáí åêåé ìåôá ðçãáéíáíå ìå ôá ðïäéá óôï óôñáôïðåäï ðñåðåé íá åéíáé êáíá 10ëåðôï ìå ôá ðïäéá
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
kotsos Äåò ôç Ëßóôá
Ëï÷ßáò
Ëï÷ßáò


ÌÝëïò áðü: 18/Äåêåìâñßïõ/2007
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 94
  ÐáñÜèåóç kotsos ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 30/Éáíïõáñßïõ/2008 þñá 22:26
Áñ÷éêÜ áðïóôÜëèçêå áðü eleni sti

Eííïåéôáé ðùò èá êáôåâáéíïõí êáé áëëá ðáéäéá åêåéíç ôçí çìåñá. Áí ôï ðåéò óôïí åéóðñáêôïñá ïôé èåò íá êáôåâåéò óôïí Áãéï Èùìá èá åéóáé ïê. Êáé íïìéæù áð'ïôé èõìáìáé áðï êáôé áëëá öáíôáñáêéá ðïõ êáôåâáéíáí åêåé ìåôá ðçãáéíáíå ìå ôá ðïäéá óôï óôñáôïðåäï ðñåðåé íá åéíáé êáíá 10ëåðôï ìå ôá ðïäéá


2minutes ME TO ZOPI
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
CoOlio Äåò ôç Ëßóôá
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò


ÌÝëïò áðü: 14/Éáíïõáñßïõ/2008
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 5
  ÐáñÜèåóç CoOlio ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 07/Öåâñïõáñßïõ/2008 þñá 21:26
Kalispera everybody..Eimai apo kabala!Simera to proi piga kai evgala filo poreias..Parousiazomai ston avlona tin tetarti!Posi ora tha kano me ton klasiko karvouniari (mias kai ayto kaluptei o stratos); Apo drama tha to paro..Pou prepei na kano stasi; Mipos kserete an uparxoun atoma apo kavala pou tha parousiastoun mazi mou; Episis pite mou tipota geniko mias kai den ksero tipota!An einai eykola,apantiiste me mexri avrio giati tha pao na vgalo to eisitirio!Pleaseeeeeeeee...
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
stratego Äåò ôç Ëßóôá
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò


ÌÝëïò áðü: 03/Öåâñïõáñßïõ/2008
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 2
  ÐáñÜèåóç stratego ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 07/Öåâñïõáñßïõ/2008 þñá 23:47
¼ðùò áíáöÝñèçêå êáé ðïéï ðÜíù èá óôáìáôÞóåéò óôïí ¢ãéï ÈùìÜ. ¼ðùò èá êáôÝâåéò áðï ôï ôñÝíï áðï ôçí äåîéÜ ðëåõñÜ èá ðÜñåéò Ýíá äñïìÜêé ðïõ Ý÷åé ìéá áíçöüñá, üôáí èá öôÜóåéò ðáíù óôï äñüìï èá óôñÞøåéò äåîéá êáé óôá 100 ìÝôñá åßíáé ç ðýëç ôïõ óôñáôïðÝäïõ. Åêåß èá ðåñéìÜéíåéò ëßãï èá åðéâçâáóôåßò óôï ëåùöïñåßï êáé èá ìåôáâåßò óôï óçìåßï ðïõ ãßíåôáé ç êáôÜôáîç. Åêåß èá åëÝãîïõí ôá ðñÜãìáôÜ óïõ, èá ðáñáäþóåéò ôçí áêôéíïãñáößá, ðôõ÷ßï, ôáõôüôçôá êëð. Óôçí óõíÝ÷åéá èá ìåôáâåßò óôïí ÷þñï ôçò Ýíäõóçò üðïõ èá ðÜñåéò óôñáôéùôéêü ñïõ÷éóìü êáé Üëëá åßäç. ÌåôÜ èá ìåôáâåßò óôçí ýëç ðïõ èá óå ôïðïèåôÞóïõí.
ÊáëÞ èçôåßá, ößëå èá êÜíåéò ðáñÝåò êáé èá ðåñÜóåéò êáëÜ.
Åãþ ôá êáëýôåñá ôá ðÝñáóá Áõëþíá!

2005 Â' ÅÓÓÏ (ÓÅÉÑÁ 291)
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
CoOliO Äåò ôç Ëßóôá
Ðïëßôçò
Ðïëßôçò
  ÐáñÜèåóç CoOliO ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 08/Öåâñïõáñßïõ/2008 þñá 13:33
Me to eisitirio omos ti ginete; O Stratos mou kaluptei mono ton kavourniari,sosta; Tha kano diladi poses ores..Simera tha pao na to kopso!Exo kopsei filo porias kai mou leei ose..Diladi ose kai oxi intercity,sosta;
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
eleni sti Äåò ôç Ëßóôá
Áñ÷éëï÷ßáò
Áñ÷éëï÷ßáò


ÌÝëïò áðü: 31/ÌáÀïõ/2007
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 142
  ÐáñÜèåóç eleni sti ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 08/Öåâñïõáñßïõ/2008 þñá 16:07
O ÏÓÅ ÅÉÍÁÉ Ï ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÔÇÓ ÔÙÍ ÔÑÅÍÙÍ ÊÁÉ Ï×É ÊÁÐÏÉÏ ÔÑÅÍÏ ÌÐÏÑÅÉÓ ÍÁ ÐÁÓ ÊÁÉ ÌÅ ÉÍÔÅRCITY AËËÁ Ï×É ÌÅ ÔÏ Å×PRESS. ÔÏ ÔÑÅÍÏ ÁÐÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ ÌÅ ÔÏ ÉÍÔÅRCITY KANEI 5 ÙÑÅÓ ÊÁÉ ÌÅ ÔÏ ÁÐËÏ 6. ÔÙÑÁ ÄÑÁÌÁ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ ÄÅÍ ÈÕÌÁÌÁÉ ÍÁ ÓÏÕ ÐÙ
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
Guests Äåò ôç Ëßóôá
Ðïëßôçò
Ðïëßôçò
  ÐáñÜèåóç Guests ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 08/Öåâñïõáñßïõ/2008 þñá 16:35

Thes na sou steilo i na mou steileis to msn sou gia na se rotiso; To eisitirio mou leei drama avlona thesi b meso metaforas ose!Sigoura mporo na xrisimopoihso intercity; Kai poso tha pliroso;

ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
eleni sti Äåò ôç Ëßóôá
Áñ÷éëï÷ßáò
Áñ÷éëï÷ßáò


ÌÝëïò áðü: 31/ÌáÀïõ/2007
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 142
  ÐáñÜèåóç eleni sti ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 08/Öåâñïõáñßïõ/2008 þñá 16:44
ÄÕÓÔÉ×ÙÓ Å×Ù ÁÍÅÂÅÉ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ ÃÉÁ ÅÎÅÔÁÓÔÉÊÇ ÊÁÉ ÔÙÑÁ ÅÉÌÁÉ ÓÔÏÕÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ ÔÏÕ ÔÅÉ. ÌÐÏÑÅÉÓ ÍÁ ÔÁÎÉÄÅØÅÉÓ ÌÅ ÉÍÔÅRCITY ÌÐÏÑÅÉÓ ÍÁ ÄÅÉÎÅÉÓ ÔÏ ÖÕËËÏ ÐÏÑÅÉÁÓ ÊÁÉ ÍÁ ÔÏ ÂÃÁËÅÉÓ ÔÆÁÌÐÁ. ÁËËÁ ÊÁÉ ÔÆÁÌÐÁ ÍÁ ÌÇÍ ÔÏ ÂÃÁËÅÉÓ ÍÏÌÉÆÙ ÈÁ ÐËÇÑÙÓÅÉÓ ÃÕÑÙ ÓÔÁ 35. ÌÐÏÑÅÉÓ ÍÁ ÐÁÑÅÉÓ Ï×É ÔÏ ÉÍÔÅRCITY ÁËËÁ ÔÏ ÁÐËÏ(Ï×É ÊÁÑÂÏÕÍÉÁÑÇ)ÓÏÕ ÅÉÐÁ ÁÐÏ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ ÁÕÔÏ ÊÁÍÅÉ ÃÕÑÙ ÓÔÉÓ 6 ÙÑÅÓ ÊÁÉ ÓÔÏÉ×ÉÆÅÉ 21 ÅÕÑÙ
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
CoOlio Äåò ôç Ëßóôá
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò


ÌÝëïò áðü: 14/Éáíïõáñßïõ/2008
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 5
  ÐáñÜèåóç CoOlio ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 08/Öåâñïõáñßïõ/2008 þñá 16:48
Mmmmmmm,elpizo mesa se kana 7oro na ftaso avlona!Kai na min pliroso polla..Na doume ti tha kanei to filo poreias.Eyxaristo gia tin voitheia!
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
eleni sti Äåò ôç Ëßóôá
Áñ÷éëï÷ßáò
Áñ÷éëï÷ßáò


ÌÝëïò áðü: 31/ÌáÀïõ/2007
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 142
  ÐáñÜèåóç eleni sti ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 08/Öåâñïõáñßïõ/2008 þñá 16:51
ÍÁ ÓÁÉ ÊÁËÁ.. ÊÁËÇ ÈÇÔÅÉÁ ÍÁ Å×ÅÉÓ
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ
CoOlio Äåò ôç Ëßóôá
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò
ÄåêáíÝáò - ¸öåäñïò


ÌÝëïò áðü: 14/Éáíïõáñßïõ/2008
ÊáôÜóôáóç: ÁðïóõíäåäåìÝíïò/ç
Ìçíýìáôá: 5
  ÐáñÜèåóç CoOlio ÐáñÜèåóç  ÁðÜíôçóçÁðÜíôçóç ¢ìåóïò Óýíäåóìïò Óå Áõôü Ôï ÌÞíõìá ÁðïóôïëÞ: 08/Öåâñïõáñßïõ/2008 þñá 20:42
Exo provlima!O ose exei apergia..Tora ti kano; Mporo na vgalo filo poreias gia to ktel; Tha pliroso; Eleos pia...Ton ose mou mesa!
ÅðéóôñïöÞ óôçí êïñõöÞ


 ÁðÜíôçóç ÁðÜíôçóç Óåë.  123 14>