Διακοπή αναβολής

Όσοι στρατεύσιμοι έλαβαν αναβολή κατάταξης, μπορούν να την διακόψουν πριν τη λήξη της και να προγραμματισθούν για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ΕΣΣΟ, που καθορίζεται με βάση την ημερομηνία διακοπής.

Η διακοπή αναβολής γίνεται στο στρατολογικό γραφείο που ανήκει ο ενδιαφερόμενος, 4 μήνες πριν από τον επιθυμητό μήνα κατάταξης, και είναι προτιμότερο να γίνεται το δυνατόν νωρίτερα, για δύο κυρίως λόγους:

 • Μερικές φορές ενδέχεται -λόγω γραφειοκρατίας- να μην γίνει η διακοπή αναβολής έγκαιρα από το στρατολογικό γραφείο
 • Προς το τέλος των προθεσμιών σχηματίζονται τεράστιες ουρές στα στρατολογικά γραφεία, κυριώς των μεγάλων αστικών κέντρων

Επομένως, για να καταταγείς με συγκεκριμένη ΕΣΣΟ θα πρέπει να διακόψεις την αναβολή σου μέσα στα παρακάτω διαστήματα:

 • Με την Α/ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος) : Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Οκτωβρίου
 • Με τη Β/ΕΣΣΟ (Μάϊος) : Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου
 • Με τη Γ/ΕΣΣΟ (Αύγουστος) : Από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Απριλίου
 • Με τη Δ/ΕΣΣΟ (Νοέμβριος) : Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου

Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσεις με αίτησή σου προς το πλησιέστερο στρατολογικό γραφείο από την ημερομηνία που διακόπτεις την αναβολή σου μέχρι την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα από την κατάταξη, να καταταγείς με την πρώτη ΕΣΣΟ που καλείται. Η αίτησή σου διαβιβάζεται στη ΔΣΛ του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία αποφασίζει σχετικά και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Για την διακοπή της αναβολής απαιτείται:

 • Η αυτοπρόσωπη παρουσίαση πλησιέστερο Στρατολογικό Γραφείο του λαβόντος την αναβολή (ή νομίμου εκπροσώπου του), ο οποίος πρέπει να φέρει μαζί του το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας
 • Η υποβολή αίτησης διακοπής αναβολής, Δελτίου Απογραφής (τα έντυπα χορηγούνται από τα Στρατολογικά Γραφεία) και πιστοποιητικού γραμματικών-τεχνικών γνώσεων

Υπενθυμίζεται ότι κατά το πέρας ή τη διακοπή της αναβολής λόγω σπουδών πρέπει απαραίτητα οι σπουδαστές να υποβάλλουν πιστοποιητικά γραμματικών - τεχνικών γνώσεων (απόφοιτοι TEI - AEI , μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτωρικό δίπλωμα) καθόσον πρόθεση-απόφαση της ηγεσίας είναι να συνδέονται άμεσα οι γραμματικές - τεχνικές γνώσεις τόσο με την επιλογή σε Όπλα- Σώματα, όσο και με την απονομή ειδικoτήτων κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Επιπρόσθετα επισημαίνονται τα παρακάτω:

 • Για την ευχερή εξυπηρέτησή τους, συνίσταται οι στρατεύσιμοι, κατά την υποβολή σχετικού αιτήματος, να έχουν μαζί τους το έντυπο οδηγιών αναβολής κατάταξης, που τους απέστειλε το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο
 • Οι στρατεύσιμοι που διακόπτουν την αναβολή τους υποχρεούνται να υποβάλουν στο πλησιέστερο Στρατολογικό Γραφείο το αργότερο μέχρι την ημερομηνία κατάταξης τα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο έντυπο οδηγιών που έλαβαν κατά την χορήγησή της. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής τους, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις
 • Χορηγηθείσα αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας δεν διακόπτεται. Όσοι όμως στρατεύσιμοι έχουν λάβει αναβολή υγείας μεγαλύτερη των έξι μηνών και επιθυμούν την επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, το οποίο τους παραπέμπει στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών.
Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής