Αναβολή στράτευσης κατοίκων εξωτερικού

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του Ν.3421/2005, αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις όσων έχουν την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, για την εφαρμογή του νόμου αυτού, θεωρούνται όσοι πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες
  • Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 2 υποπαράγραφο δ του ίδιου ανωτέρω άρθρου, η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις κτήσης της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού γίνεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές. Η ίδια αρμοδιότητα καθορίζεται και με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της ΚΥΑ υπό στοιχεία Φ.429.1/8/150107/Σ.18/10-1-2006 (ΦΕΚ Β'61/24-1-06), ενώ με το άρθρο 3 παράγραφος 1 αυτής καθορίσθηκε ο τύπος του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού και με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της ίδιας διάταξης καθορίζεται ότι οι περί κατοικίας διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφαρμόζονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3421/2005.

Η αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ έχει εκδώσει υπό μορφή συντονιστικών οδηγιών, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, έγγραφα με τα οποία δόθηκαν διευκρινίσεις στο ΥΠΕΞ/Ε3/ΔΙΔΔΥ, προϊστάμενη αρχή των προξενικών μας αρχών, ως εξής:

  • Οι προξενικές αρχές είναι αρμόδιες για την εξέταση των προϋποθέσεων της "κύριας και μόνιμης εγκατάστασης" και της "βιοποριστικής εγκατάστασης". Στα πλαίσια της αποκλειστικής αρμοδιότητας που τους παρέχεται από το νόμο για την έκδοση των πιστοποιητικών των μονίμων κατοίκων εξωτερικού, έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν και το βάρος της απόδειξης, να υποβάλουν κάθε επίσημο στοιχείο που μπορεί να αποδεικνύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο για την κτήση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού
  • Ο προσδιορισμός των εννοιών της "κύριας και μόνιμης εγκατάστασης", που είναι έννοια ταυτόσημη με αυτήν της "κατοικίας" και της "βιοποριστικής εγκατάστασης", γίνεται δυνάμει της προαναφερόμενης ΚΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ως βοηθητικά ερμηνευτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται τόσο η θεωρία της νομικής επιστήμης, όσο και η νομολογία του ΣτΕ και των λοιπών ελληνικών δικαστηρίων
  • Η έννοια "κύρια και μόνιμη εγκατάσταση" συνίσταται τόσο από το πραγματικό ή υλικό στοιχείο της πραγματικής εγκατάστασης σ' έναν τόπο (corpus), όσο και από το βουλητικό στοιχείο η εγκατάσταση αυτή να είναι σταθερή και να γίνει με σκοπό μονιμότητας (animus). Ως κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και εκτιμώνται ελεύθερα για το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προαναφερθείσας έννοιας, μπορεί να είναι η σχετική δήλωση στο οικείο Δημαρχείο, η αγορά ακινήτου και διαμονή σ' αυτό, ο γάμος με μόνιμο κάτοικο της χώρας του εξωτερικού, το είδος και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο συνδράμει στην απόδειξη του βουλητικού στοιχείου της υπό εξέταση έννοιας
  • Η έννοια της "βιοποριστικής εγκατάστασης" προϋποθέτει, εκτός από την ύπαρξη της "κύριας και μόνιμης εγκατάστασης" κατά τα παραπάνω και την συστηματική άσκηση επαγγέλματος, που κατά κοινή παραδοχή θα προσφέρει στον αιτούντα "τα προς το ζην" και δεν θα συμπληρώσει απλώς το εισόδημά του. Τυχόν προσωρινή διακοπή άσκησης του επαγγέλματος με εγγραφή σε ταμείο ανεργίας ή μερική απασχόληση θα πρέπει να εκτιμάται κάθε φορά αν σε γενικά πλαίσια πληροί την προϋπόθεση του βιοπορισμού
  • Η φοιτητική ιδιότητα δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού της βούλησης του ενδιαφερόμενου για κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι για τον χαρακτηρισμό του ως μονίμου κατοίκου εξωτερικού, συντρέχουν στο πρόσωπο του σπουδαστή οι προϋποθέσεις που τίθενται ρητά από τις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 25 του Ν.3421/2005, δηλαδή κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες ή βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες
  • Όλα τα πραγματικά στοιχεία που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και μπορούν να θεωρηθούν συστατικά της δημιουργίας κύριας και μόνιμης εγκατάστασης, θα πρέπει να συνεκτιμώνται, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν χώρα πριν, κατά ή μετά την έναρξη των σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που, κατ' αρχάς, δεν δικαιολογεί την απόκτηση της μόνιμης κατοικίας κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα

Αναβολή κατοίκων εξωτερικού

Όσοι χαρακτηρίζονται μόνιμοι κάτοικοι, μπορούν να ζητήσουν αναβολή κατάταξης, που παραμένει ισχυρή για όσο χρόνο διατηρείται η ιδιότητα αυτή, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν την διακόψουν οι ίδιοι ενωρίτερα, όταν αποφασίσουν να στρατευθούν. Εκτός της αναβολής, τους παρέχεται και το ευεργέτημα της εξάμηνης μειωμένης θητείας, που δίδεται μετά την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού έχουν και το αποκλειστικό πλεονέκτημα να επιλέξουν την τμηματική εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον τους εξυπηρετεί καλύτερα, υπό την προϋπόθεση ότι το τμήμα που ζητούν να υπηρετήσουν κάθε φορά δεν είναι μικρότερο των δύο μηνών, αλλά και το υπόλοιπο των υποχρεώσεών τους να μην είναι μικρότερο των δύο μηνών επίσης. Η σχετική αίτηση κατατίθεται στο Στρατολογικό τους Γραφείο τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα κατάταξης της σειράς (ΕΣΣΟ) που επιθυμούν να καταταγούν.

Συζήτηση στο forum

Ηλεκτρολόγος Δημήτρης Ανθής