Υπολογισμός μορίων

Διαχειριστής Ιστοσελίδας: Greek Army (υπεύθυνος περιεχομένου)

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα μοριοδότησης για να υπολογίσετε τα μόρια που συγκεντρώνετε για την συγκεκριμένη προκήρυξη.

Κριτήρια μοριοδότησης

ΚριτήριοΜόριαΕπιλογή
Σύνολο μορίων που συγκεντρώνετε
Απολυτήριο Λυκείου παντός τύπου (ή ισοτίμων σχολών εσωτερικού - εξωτερικού)100
Bαθμός αποφοίτησης Χ συντελεστή 100

Α κατηγορία: Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κλπ) περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο Σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων ΕΠΑΛ, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των ΕΠΑΣ και των Σχολών ΟΑΕΔ

Β κατηγορία: Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ Β΄ Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου σπουδών μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ΟΑΕΔ), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑΛ.
Όσοι είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας600
Όσοι είναι γονείς τριών τέκνων400
Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι: Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και Τα τέκνα αυτών, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στα παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να είναι ζώντα
Όσοι είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας300
Όσοι είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού1000
Όσοι είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας200
Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι: Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και Τα τέκνα αυτών, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Στα παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να είναι ζώντα
Όσοι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σε Ειδικές Δυνάμεις500
Όσοι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί500
Όσοι έχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β' κατηγορίας100
Όποιος έχει και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β' και Γ' ή Δ' ή Ε', βάζει μόνο την δεύτερη
Όσοι έχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ' ή Δ' ή Ε'200
Όποιος έχει και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β' και Γ' ή Δ' ή Ε', βάζει μόνο την δεύτερη
Όσοι έχουν άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου100
Όποιος έχει και δίπλωμα μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας μετράει το μεγαλύτερο
Όσοι έχουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας300
Όποιος έχει και δίπλωμα μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας μετράει το μεγαλύτερο
Όσοι έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας300
Όσοι έχουν καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας100
Όσοι έχουν καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας100
Όσοι έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας200
Όσοι έχουν πτυχίο Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»200
Όσοι έχουν υπηρετήσει ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ) στις Ένοπλες Δυνάμεις100
Πίνακας Υποψηφίων
Αν θέλετε να περιλάβετε την βαθμολογία σας στον Πίνακα Υποψηφίων, θα πρέπει να εισάγετε το email σας. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για να αποφευχθούν ψεύτικες υποβολές στοιχείων.
ΚατηγορίαΠοιοι περιλαμβάνονταιΕπιλογή
Κατηγορία ΑΘα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.Λ.Π.) περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο Σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων ΕΠΑ.Λ, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των ΕΠΑ.Σ και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.
Κατηγορία ΒΘα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.Β΄ Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου σπουδών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (Τ.Ε.Ε.Β΄ Κύκλου Ο.Α.Ε.Δ.), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.
Για να εμφανιστεί η εγγραφή σας στον πίνακα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το link που θα σταλεί στην διεύθυνση που πληκτρολογήσατε.

Επιστροφή στη λίστα των διαθέσιμων Διαγωνισμών - Προκηρύξεων.

Εάν εντοπίσατε κάποιο πρόβλημα ή κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί στη λειτουργία της φόρμας, μπορείτε να το αναφέρετε στη σχετική συζήτηση του forum.